Get in Touch
Blog
  1. Home >
  2. Blog Detail

Khí đá tác dụng với nước

Apr 06, 2021

Tr n thực tế, một số kim loại t c dụng với nước kh c l từ Mg trở về sau tr n bảng tuần ho n h a học. Chẳng hạn Al, Zn, vẫn t c dụng v tạo kh H2. Tuy nhi n trong chương tr nh h a học lớp 9 ch ng ta kh ng t m hiểu c c kim loại nặng như Al, Zn m l 5 kim loại bao gồm cả kim loại kiềm v kiềm thổ

Get Price

Popular products

Hot Information